Stanovy AŘHŠ

čl.I.
Charakter Asociace a předmět činnosti

 1. AŘHŠ vzniká registrací na Ministerstvu vnitra ČR a stává se právním subjektem, který může vlastním jménem vstupovat do závazkových vztahů, získávat práva a přijímat závazky.
 2. Základním cílem AŘHŠ je vytváření podmínek pro postupné zkvalitňování výuky v hotelových a gastronomických školách ukončených maturitní zkouškou. K naplnění tohoto cíle AŘHŠ
 • sdružuje na základě dobrovolnosti ředitele hotelových a gastronomických škol
 • spolupůsobí při vypracování a vydání legislativních předpisů, které se týkají studia na odborných hotelových a gastronomických školách, podává podněty a návrhy ministerstvu školství
 • usiluje o zvyšování profesní úrovně pedagogů hotelových a gastronomických škol
 • zabezpečuje publicitu a informovanost veřejnosti o činnosti a poslání hotelových a gastronomických škol
 • sjednocuje a obhajuje zájmy členů
 • dbá na plnění povinností členů AŘHŠ vyplývajících ze stanov AŘHŠ a zákonných norem
 • dbá na dodržování mravních a etických principů při výchovné činnosti hotelových a gastronomických skol
 • zastupuje zájmy členů AŘHŠ ve vztahu k dalším orgánům a institucím
 • zabezpečuje vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností jednotlivých členů
 • zpracovává a po obdržení příslušného živnostenského oprávnění vydává a prodává metodické a studijní texty pro jednotlivé vyučovací předměty hotelových a gastronomických škol
 1. Závěry jednání AŘHŠ jsou tlumočeny formou informací, doporučení nebo stanovisek.

 

čl. II.
Jméno a sídlo

 1. Název sdružení zní:
  Asociace ředitelů hotelových škol
  Sídlo: Praha 10, Vršovická 43
 2. AŘHŠ vykonává svoji činnost na celém území České republiky.

 

čl. III.
Členství v AŘHŠ

1. AŘHŠ je dobrovolnou, nevýdělečnou zájmovou institucí, do níž má právo přihlásit se každý ředitel odborné čtyřleté hotelové nebo gastronomické školy ukončené maturitní zkouškou.
2. Členem AŘHŠ se může stát každý ředitel výše jmenovaných škol, který se přihlásí za člena, ztotožňuje se s cíli AŘHS a jeho členství je evidováno.
3. Členství zaniká:

 • smrtí člena
 • odvoláním člena z funkce ředitele
 • ukončením činnosti ve funkci ředitele
 • písemným oznámením o ukončení činnosti jako člena AŘHŠ.

4. Práva a povinnosti člena AŘHŠ
Členové AŘHŠ mají zejména následující práva:

 • podávat návrh orgánům AŘHŠ a požadovat odpovědi k podaným návrhům
 • být zváni a účastnit se Celostátní konference
 • účastnit se jednání AŘHS a jejich orgánů
 • navrhovat kandidáty do orgánů AŘHŠ, volit je a být volen do těchto orgánů
 • zastávat funkce v orgánech AŘHŠ
 • zpracovávat metodické a studijní texty podle potřeb a zadání AŘHŠ
 • žádat oprávněnou pomoc Asociace a ostatních členů

Členové AŘHŠ mají zejména následující povinnosti:

 • pravidelně odvádět stanovený příspěvek
 • respektovat stanovy Asociace, jakož i všechna rozhodnutí Celostátní konference
 • pomáhat ostatním členům Asociace
 • účastnit se konferencí AŘHŠ, k jejichž konání byli řádně pozváni
 • řádně vykonávat funkci, do které byli zvoleni

 

ČL. IV.
Orgány AŘHŠ

1. AŘHŠ má tyto orgány:

 • celostátní konferenci
 • představenstvo Asociace

2. Nejvyšším orgánem AŘHŠ je celostátní konference.

 • Právo účastnit se jednání mají všichni ředitelé odborných hotelových a gastronomických, kteří jsou registrováni jako členové AŘHŠ, anebo jimi písemně zmocnění zástupci. Konference se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech registrovaných členů. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí souhlasu všech členů přítomných na konferenci a lze o něm rozhodovat, jen jsou-li na konferenci přítomny alespoň dvě třetiny členů.
 • Termín a program jednání konference oznámí předseda AŘHŠ jednotlivým členům písemnou pozvánkou nejméně tři týdny před jejím konáním, a to elektronickou poštou
 • Konference jedná podle programu uvedeném v pozvánce, ke změně programu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 • Konference si ze svého středu volí předsedu, který řídí jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • Na konferenci se hlasuje na výzvu předsedy konference. Pokud je podán protinávrh, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu.
 • O usneseních konference se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda konference a ověřovatel zápisu.

3. Celostátní konference:

 • schvaluje stanovy a změny stanov
 • volí přímou volbou na dobu dvou let ze svého středu představenstvo ve složení předseda, místopředseda a jednatel. Má právo představenstvo odvolat jako celek, nebo odvolat jeho jednotlivé členy
 • schvaluje jednací řád
 • schvaluje výši příspěvků na činnost AŘHŠ
 • schvaluje hospodaření AŘHŠ
 • zaujímá stanovisko k podnětům MŠMT ČR
 • schvaluje návrhy a stanoviska
 • může rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva
 • rozhoduje o všech dalších záležitostech, které si vyhradí.

4. Celostátní konferenci svolává představenstvo nejméně dvakrát do roka – zpravidla jedenkrát v jarních a jedenkrát v podzimních měsících. Představenstvo je povinno svolat konferenci vždy, požádá-li o to alespoň pětina všech členů a to nejpozději do jednoho měsíce od doručení tohoto požadavku.
5. Celostátní konference ze svého středu volí tříčlenné představenstvo AŘHŠ ve složení předseda, místopředseda a jednatel. Funkční období představenstva je dvouleté. Členové představenstva mohou být voleni i opakovaně a to bez omezení.
6. Funkční období představenstva nebo jeho členů může skončit i dříve, zanikne-li pověření člena dle některého z důvodů uvedených v čl. III odst. 3 těchto stanov, nebo odstoupí-li funkcionář z osobních důvodů před ukončením funkčního období. V tomto případě je však odstupující funkcionář povinen vykonávat svoji funkci až do nejbližší konference.
7. Představenstvo:

 • podává celostátní konferenci zprávy o činnosti za období od poslední konference
 • vede a aktualizuje seznamy ředitelů odborných škol, kteří se přihlásili za člena AŘHŠ
 • svolává, zajišťuje, organizuje a řídí celostátní konferenci
 • vybírá příspěvky na činnost AŘHŠ
 • vede přehled příjmů a vydání a spravuje majetek AŘHŠ
 • pravidelně informuje členy o činnosti AŘHŠ a za tím účelem zajišťuje studijní, publikační, dokumentační a informační činnost
 • zastupuje AŘHŠ v jednáních s MŠMT ČR a s jinými orgány a institucemi.

8. Předseda zastupuje AŘHŠ navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech.

 • Omezení oprávnění předsedy není ve vztahu ke třetím osobám účinné. Předseda však odpovídá AŘHŠ za škodu vzniklou nedodržením omezení nebo přestoupením pověření, daného mu celostátní konferencí nebo představenstvem.
 • Předseda je oprávněn činit rovněž neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáními předsednictva. Závažnější rozhodnutí předkládá nebližšímu zasedaní představenstva ke schválení. Jestliže představenstvo v tomto případě jeho rozhodnutí neschválí, pozbývají platnosti.

9. Místopředseda zastupuje předsedu AŘHŠ v jeho nepřítomnosti anebo v rozsahu, v jakém byl předsedou pověřen. Odpovídá za vedení seznamu členů a za jeho aktualizaci a za kontrolu hospodaření AŘHŠ.
10. Představenstvo je oprávněno k posouzení a k projednání zásadních otázek, je dále oprávněno zřizovat pomocné orgány nebo svolávat oblastní konference. Odpovědnost představenstva za závěry těchto orgánů není tím dotčena.
11.
Představenstvo se schází zpravidla jednou za tři měsíce s výjimkou období školních prázdnin. Každý člen představenstva má právo požádat o svolání představenstva. Schůze představenstva svolává předseda AŘHŠ.
12. Funkce v představenstvu je čestná, za její výkon je nárok pouze na úhradu vyúčtovaných účelně vynaložených výdajů.

 

čl.V.
Jmění AŘHŠ

 1. K zajištění činnosti AŘHŠ přispívají členové ve výši dle rozhodnutí konference.
 2. Kromě příspěvků se může majetek AŘHŠ vytvářet též dary nebo příspěvky jiných institucí, dále potom z příjmů za vydávání odborných tiskovin.
 3. Za přehled o hospodaření AŘHŠ odpovídá jednatel. Kontrolu hospodaření provádí místopředseda s tím, že výsledky hospodaření schvaluje celostátní konference.

Aktualizovaná verze stanov na základě usnesení Celostátní konference ke dni 1.11.2011.